Κλινικοί ψυχολόγοι στο Γενικό Σύστημα Yγείας (ΓεΣΥ)

Η πρόσβαση, οι επισκέψεις και τα παραπεμπτικά

Με γνώμονα την άμεση και ολοκληρωμένη φροντίδα των δικαιούχων αναφορικά με καταστάσεις που χρήζουν υπηρεσίες κλινικής ψυχολογίας, τον Δεκέμβριο του 2020 ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συμπεριέλαβε της υπηρεσίες αυτές στο πακέτο υπηρεσιών του ΓεΣΥ.

Μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες Κλινικών Ψυχολόγων αφορούν σοβαρές περιπτώσεις ασθενών που η κατάστασή τους επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργικότητα τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή παρατηρείται απότομη πτώση στη λειτουργικότητα τους, εξαιτίας ορισμένων καταστάσεων/συνθηκών.

Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να έχει πρόσβαση σε κλινικό ψυχολόγο της επιλογής του εφόσον παραπεμφθεί από Προσωπικό Ιατρό ή Ειδικό Ιατρό που συμμετέχει στο ΓεΣΥ, αλλά όχι απευθείας. Το Γενικό Σύστημα Υγείας καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών ανά διάγνωση και ανά δικαιούχο ανά έτος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα κάθε δικαιούχου να αλλάξει τον επαγγελματία υγείας στον οποίο απευθύνθηκε αρχικά.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι ενήλικες ασθενείς μπορούν να λάβουν μέχρι και 18 θεραπείες, ενώ τα παιδιά και οι έφηβοι 24 θεραπείες τον χρόνο. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν συνδυαστικά όλες τις διαγνώσεις που καλύπτουν αυτές οι υπηρεσίες.

Σε περιπτώσεις ασθενών που ο κλινικός ψυχολόγος και ο ιατρός κρίνουν ότι χρήζουν περισσότερων θεραπειών, τότε θα πρέπει να υποβάλουν από κοινού αίτημα για μεγαλύτερο αριθμό θεραπειών το οποίο εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς θα τυγχάνει αξιολόγησης από τον Οργανισμό.

Επισκέψεις και Παραπεμπτικά

Ο αριθμός θεραπειών που αποζημιώνει το ΓεΣΥ, ανάλογα με τη διάγνωση του δικαιούχου, αναγράφεται στους πίνακες των καλυπτόμενων διαγνώσεων. Τη δεδομένη στιγμή, το σύστημα πληροφορικής δεν περιορίζει τον αριθμό των παραπεμπτικών που μπορούν να εκδοθούν, παρά μόνο διευκρινίζει εάν το παραπεμπτικό έχει χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, εάν ένας ιατρός εκδώσει παραπεμπτικό σε ασθενή που έχει υπερβεί τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων, το παραπεμπτικό δεν θα είναι έγκυρο και δεν θα αποζημιωθεί.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο είδη παραπεμπτικών, το βραχυπρόθεσμο και το μεσοπρόθεσμο. Ένα βραχυπρόθεσμο παραπεμπτικό εκδίδεται για 3 θεραπείες και έχει χρονικό περιθώριο 6 μηνών για να εκτελεστεί. Ένα μεσοπρόθεσμο παραπεμπτικό εκδίδεται για 6 θεραπείες και έχει χρονικό περιθώριο 6 μηνών για να εκτελεστεί. Το κάθε παραπεμπτικό ισχύει για μια και μόνο διάγνωση.

Ο συνολικός αριθμός των επισκέψεων κάθε δικαιούχου σε Κλινικό Ψυχολόγο είναι πλέον διαθέσιμος μέσω του συστήματος πληροφορικής και αφορά στις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικό πάροχο. Ο αριθμός επισκέψεων κάθε ασθενούς ανανεώνεται σε κάθε αλλαγή του χρόνου. Οι θεραπείες που δικαιούται να λάβει ένας δικαιούχος στα πλαίσια του ΓεΣΥ υπολογίζονται από την αρχή του κάθε ημερολογιακού έτους.

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν κατέχει ή δεν προσκομίσει παραπεμπτικό σε ισχύ τότε θεωρείται ότι λαμβάνει υπηρεσίες εκτός πλαισίου ΓεΣΥ. Ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει τον δικαιούχο, ενημερώνοντάς τον από την αρχή για τις οικονομικές υποχρεώσεις του. Το ίδιο ισχύει και τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων που δικαιούται, όπως αυτός ορίζεται από τον Οργανισμό.

Στη διακριτική ευχέρεια του παρόχου είναι και η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση του ασθενούς, καθώς δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο υπηρεσιών που συμφωνήθηκε. Στις περιπτώσεις που η κατάσταση του δικαιούχου είναι τέτοια η οποία χρήζει κατ’ οίκον φροντίδα, ο πάροχος θα πρέπει να σημειώσει αυτή την πληροφορία στις κλινικές σημειώσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται χρήση μιας εκ των υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τυχόν επισκέψεις κατ’ οίκον, πιθανό να περιλαμβάνουν επιπρόσθετη αποζημίωση εκτός πλαισίου ΓεΣΥ.

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών τα σαββατοκύριακα,ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δεν καθορίζει τις μέρες/ώρες εργασίας του εκάστοτε παρόχου. Παρόλα αυτά οι απαιτήσεις είναι σημαντικό να έχουν εύλογη συνολική χρονική διάρκεια εντός της ίδιας ημέρας ούτως ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους δικαιούχους.

Μία άλλη παράμετρος που προκύπτει είναι οι περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών κλινικής ψυχολογίας μέσω ΓεΣΥ, σε νοσηλευτήρια μη συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ για ενδονοσοκομειακά περιστατικά. Στις περιπτώσεις ασθενούς που νοσηλεύεται σε νοσηλευτήριο μη συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ που δεν διαθέτει ούτε παραπεμπτικό για παροχή υπηρεσιών κλινικού ψυχολόγου, τότε ο πάροχος μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του εκτός πλαισίου ΓεΣΥ. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια νοσηλείας δικαιούχου σε νοσηλευτήριο συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ, οι υπηρεσίες αυτές αποζημιώνονται σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης DRG στο οποίο και περιλαμβάνονται.