Κέντρο Γνώσης από την Κομισιόν για την καταπολέμηση του καρκίνου

Κέντρο Γνώσης από την Κομισιόν για την καταπολέμηση του καρκίνου

Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο, εγκαινίασε στις 30/06/2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Το Κέντρο Γνώσης είναι μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συλλογή στοιχείων και τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση της πρώτης αιτίας θανάτου μεταξύ των ατόμων ηλικίας κάτω των 65 ετών στην Ευρώπη.

Όπως επεξήγησε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, πρόκειται για ένα πρώτο βασικό παραδοτέο του Κέντρου Γνώσης: οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Αυτές οι επικεντρωμένες στον ασθενή κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και στις γυναίκες σαφείς και ανεξάρτητες οδηγίες σχετικά με την πλήρη πορεία της υγειονομικής περίθαλψης γι` αυτόν τον καρκίνο που πλήττει συχνότερα τις γυναίκες.

Θα συμβάλουν στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του μαστού και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων που μπορούν να αποφευχθούν όσον αφορά την επίπτωση, τον επιπολασμό, τη θνησιμότητα και τα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ και εντός των χωρών της ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές και τα συνοδευτικά εγχειρίδια διασφάλισης της ποιότητας είναι διαθέσιμα διαδικτυακά στο Κέντρο Γνώσης και θα επικαιροποιούνται μόλις καθίστανται διαθέσιμα νέα στοιχεία.

Το ίδιο κέντρο θα συγκεντρώνει τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τον καρκίνο, θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την υγειονομική περίθαλψη και συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, και επίσης θα παρακολουθεί και θα προωθεί τις τάσεις όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου και τη θνησιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι επίσης ένας χώρος στον οποίο όλοι όσοι έχουν δεσμευτεί για την καταπολέμηση του καρκίνου, μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να συνεργάζονται και να συντονίζονται ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τις συλλογικές γνώσεις μας και την τεκμηριωμένη επιστήμη.

Η Επίτροπος κα Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε σχετικά ότι “το νέο Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο είναι η πρώτη εμβληματική δράση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Διαθέτοντας περισσότερες γνώσεις, μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα, να προλαμβάνουμε και να θεραπεύουμε τον καρκίνο. Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν το σημείο εκκίνησης για μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την περίθαλψη των καρκινοπαθών στην ΕΕ”.

“Η συγκέντρωση και η ανταλλαγή των τελευταίων πορισμάτων της έρευνας, της καινοτομίας και των τεχνολογιών για τον καρκίνο, μεταξύ άλλων όσον αφορά νέες εξατομικευμένες και ψηφιακές λύσεις, είναι ζωτικής σημασίας για την ενδυνάμωση των υγειονομικών και ερευνητικών αρχών για την καλύτερη αντιμετώπιση του καρκίνου, και το Κέντρο Γνώσης θα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των δράσεων”, ανέφερε.

Το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής γνώσεων που παρέχει τεκμηριωμένη στήριξη σε πολιτικές, ενώ παράλληλα επεκτείνει τα υφιστάμενα συστήματα ΤΠ, τις πύλες, τις πλατφόρμες και τις βάσεις δεδομένων της Επιτροπής για τον καρκίνο. Το Κέντρο:

– θα χαρτογραφεί και θα παρέχει τα τελευταία στοιχεία και τις στατιστικές σχετικά με τον καρκίνο·
– θα παρακολουθεί τις τάσεις σε θέματα καρκίνου, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προληπτικών στρατηγικών και των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου·
– θα παρέχει ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη διάγνωση του καρκίνου και την περίθαλψη των καρκινοπαθών, ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα και να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ όσον αφορά τον καρκίνο·
– θα συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών για την πρόληψη του καρκίνου που σχετίζονται με το περιβάλλον και τον υγιεινό τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του καπνίσματος και του αλκοόλ·
– θα εντοπίζει τα κενά στην έρευνα ή την πολιτική·
– θα παράσχει έναν χώρο για τον συντονισμό πολλών πρωτοβουλιών για τον καρκίνο σε μία πλατφόρμα·
– θα συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου και την περίθαλψη των καρκινοπαθών σε ολόκληρη την ΕΕ.