Μια νέα έκθεση που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) με τίτλο “Δίκαιο μερίδιο για την υγεία και τη φροντίδα: το φύλο και η υποτίμηση της εργασίας στον τομέα της υγείας και της φροντίδας” καταδεικνύει πώς οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στην εργασία στον τομέα της υγείας και της φροντίδας επηρεάζουν αρνητικά τις γυναίκες, τα συστήματα υγείας και τα αποτελέσματα στην υγείας.

Η έκθεση περιγράφει ότι η υποεπένδυση στα συστήματα υγείας οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο μη αμειβόμενης εργασίας υγείας και φροντίδας, μειώνοντας τη συμμετοχή των γυναικών στις αμειβόμενες αγορές εργασίας, βλάπτοντας την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και παρεμποδίζοντας την ισότητα των φύλων.

Οι γυναίκες αποτελούν το 67% του αμειβόμενου παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και της φροντίδας. Εκτός από αυτή την αμειβόμενη εργασία, έχει υπολογιστεί ότι οι γυναίκες εκτελούν περίπου το 76% όλων των μη αμειβόμενων δραστηριοτήτων φροντίδας. Οι εργασίες που εκτελούνται κυρίως από γυναίκες τείνουν να αμείβονται λιγότερο και να έχουν κακές συνθήκες εργασίας.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι χαμηλές αμοιβές και οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας συναντώνται συνήθως στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης. Η υποτίμηση της φροντίδας, η οποία είναι εργασία που εκτελείται κυρίως από γυναίκες, επηρεάζει αρνητικά τους μισθούς, τις συνθήκες εργασίας, την παραγωγικότητα και το οικονομικό αποτύπωμα του τομέα.

Η έκθεση καταδεικνύει ότι δεκαετίες χρόνιας υποεπένδυσης στην υγεία και την περίθαλψη συμβάλλουν σε μια αυξανόμενη παγκόσμια κρίση περίθαλψης. Με τη στασιμότητα στην πρόοδο προς την παγκόσμια υγειονομική κάλυψη, με αποτέλεσμα 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι να μην έχουν πλήρη κάλυψη των βασικών υπηρεσιών υγείας, οι γυναίκες ενδέχεται να αναλάβουν ακόμη περισσότερη απλήρωτη εργασία φροντίδας. Οι επιζήμιες επιπτώσεις των αδύναμων συστημάτων υγείας σε συνδυασμό με την αύξηση της μη αμειβόμενης εργασίας υγείας και φροντίδας επιβαρύνουν περαιτέρω την υγεία των φροντιστών και την ποιότητα των υπηρεσιών.

“Η έκθεση “Δίκαιο μερίδιο” υπογραμμίζει πώς οι δίκαιες για τα δύο φύλα επενδύσεις στην εργασία στον τομέα της υγείας και της φροντίδας θα επαναπροσδιορίσουν την αξία της υγείας και της φροντίδας και θα οδηγήσουν σε δικαιότερες και πιο ολοκληρωμένες οικονομίες”, δήλωσε ο Jim Campbell, Διευθυντής του ΠΟΥ για το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας. “Καλούμε τους ηγέτες, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους εργοδότες να αναλάβουν δράση για επενδύσεις: είναι καιρός για ένα δίκαιο μερίδιο για την υγεία και την περίθαλψη”.

Η έκθεση παρουσιάζει μοχλούς πολιτικής για την καλύτερη αξιοποίηση της εργασίας στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης:

  1. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας για όλες τις μορφές εργασίας στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, ιδίως για τα επαγγέλματα με έντονη θηλυκοποίηση
  2. Να συμπεριληφθούν οι γυναίκες πιο ισότιμα στο αμειβόμενο εργατικό δυναμικό
  3. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των αμοιβών στο εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης και εξασφάλιση ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας
  4. Αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στον τομέα της φροντίδας, υποστήριξη της ποιοτικής εργασίας φροντίδας και προάσπιση των δικαιωμάτων και της ευημερίας των φροντιστών.
  5. Να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές στατιστικές λαμβάνουν υπόψη, μετρούν και αξιολογούν όλη την εργασία στον τομέα της υγείας και της φροντίδας.
  6. Επένδυση σε ισχυρά συστήματα δημόσιας υγείας για τη μείωση της επιβάρυνσης από την απλήρωτη εργασία φροντίδας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Οι επενδύσεις στα συστήματα υγείας και περίθαλψης όχι μόνο επιταχύνουν την πρόοδο όσον αφορά την παγκόσμια υγειονομική κάλυψη, αλλά και ανακατανέμουν την απλήρωτη εργασία υγείας και περίθαλψης. Όταν οι γυναίκες συμμετέχουν στην αμειβόμενη απασχόληση στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, ενδυναμώνονται οικονομικά και τα αποτελέσματα της υγείας είναι καλύτερα. Τα συστήματα υγείας πρέπει να αναγνωρίζουν, να εκτιμούν και να επενδύουν σε όλες τις μορφές εργασίας στον τομέα της υγείας και της φροντίδας.