ΠΑΣΥΚΙ: Δικαιολογημένη η δυναμική κινητοποίηση

Ç Ðáãêýðñéá Óõíôå÷íßá Êõâåñíçôéêþí Éáôñþí (ÐÁÓÕÊÉ) ðñáãìáôïðïßåé 24ùñç áðåñãßá óôá ÔìÞìáôá Áôõ÷çìÜôùí êáé Åðåéãüíôùí Ðåñéóôáôéêþí (ÔÁÅÐ), Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Ëåõêùóßáò Ôñßôç 9 Éïõëßïõ 2019. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι με ανακοίνωσή της  “εκφράζει την στήριξη της στη δίκαιη διεκδίκηση εκ μέρους των Ειδικευομένων Ιατρών στο αυτονόητο, δηλαδή στην άμεση χορήγηση τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης εκπαίδευσης των ιατρών και των απαιτούμενων εξετάσεων της Ειδικότητας

Η καθυστέρηση στη λήψη της Ειδικότητας προκαλεί ηθική κόπωση και επαγγελματική βλάβη στους επηρεαζόμενους συναδέλφους, κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί ως έλλειψη σεβασμού προς το λειτούργημα της Ιατρικής, ενώ την ίδια στιγμή στερεί από το Δημόσιο Νοσηλευτήριο τη δυνατότητα στελέχωσης από νέους Ειδικούς Ιατρούς με γνώσεις και όρεξη για προσφορά.

Τα σημερινά δεδομένα ήταν γνωστά και προβλέψιμα προ πολλού και ως εκ τούτου θα έπρεπε να προωθηθούν όλες εκείνες οι προαπαιτούμενες ενέργειες, με σκοπό την έγκαιρη επίλυση του θέματος και την αποφυγή της θυματοποίησης των Ειδικευόμενων Ιατρών.

Είναι αυτά τα δεδομένα που αναγκάζουν τους Ειδικευόμενους Ιατρούς να προβούν στη σημερινή δυναμική κινητοποίηση, την οποία η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι θεωρεί αιτιολογημένη”.