ΟΑΥ: Νέα σελίδα ποιοτικής αναβάθμισης στο ΓεΣΥ

• Εισαγωγή ποιοτικών κριτηρίων για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη • Ένταξη ΤΑΕΠ ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο Γενικό Σύστηµα Υγείας • Διαφοροποιείται ο τρόπος αμοιβής των προσωπικών γιατρών

Νέα σελίδα στο Γενικό Σύστημα Υγείας σηματοδοτούν η εισαγωγή ποιοτικών κριτηρίων για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, με τις αλλαγές που ήδη εφαρµόζονται από την 1η Σεπτεµβρίου, καθώς και οι επικείμενες αλλαγές σε ό,τι αφορά την ένταξη των ΤΑΕΠ ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο Γενικό Σύστηµα Υγείας.

Αναφορικά με τα ΤΑΕΠ, αρχές Οκτωβρίου αναµένεται σύµφωνα με τον διευθυντή του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, να ενταχθεί το Απολλώνειο Νοσοκοµείο, ενώ στις 25 Σεπτεµβρίου εντάσσεται η πολυκλινική “Υγεία” στη Λεµεσό.

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι προσπάθειες και οι διαβουλεύσεις για να καλυφθούν µε ιδιωτικά ΤΑΕΠ και οι επαρχίες Λάρνακας και Πάφου. Στην Πάφο, ο ΟΑΥ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις µε συγκεκριμένο νοσηλευτήριο.

Εξάλλου, με τον νέο χρόνο αναµένεται να ενταχθεί ακόµη ένα ΤΑΕΠ ιδιωτικού νοσηλευτηρίου στη Λευκωσία.

Θετική εξέλιξη θεωρείται το γεγονός ότι οι εκκρεµότητες για τον νέο τρόπο αποζηµίωσης των νοσηλευτηρίων έχουν κλείσει, αφού κατέληξαν τόσο τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, όσο και τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ σε συµφωνία µε τον ΟΑΥ.

Σηµαντική εξέλιξη είναι η προσθήκη νέων, ποιοτικών κριτηρίων στους δείκτες απόδοσης τα οποία έχουν να κάνουν, µεταξύ άλλων, µε την εκπαίδευση των γιατρών, τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών, καθώς και τις υποδοµές των ιατρείων. Τα κριτήρια αυτά θα εισαχθούν σταδιακά µέχρι τις αρχές του 2024.

  • Ταυτόχρονα, διαφοροποιείται ο τρόπος αµοιβής των προσωπικών γιατρών αφού πλέον το 80% αυτής θα αφορά τους εγγεγραµµένους ασθενείς στους καταλόγους και το 20% θα αφορά τα ποιοτικά κριτήρια.

Σε ό,τι αφορά τα νοσηλευτήρια, σύµφωνα µε τον ΟΑΥ, θα εφαρµόζονται για κάθε νοσηλευτήριο δύο ταρίφες (Base Rate), ένα για τα κανονικά ενδονοσοκοµειακά περιστατικά (DRGs) και ένα για τα εξειδικευµένα ενδονοσοκοµειακά περιστατικά.

Τα ελάχιστα Base Rate για τα κανονικά DRGs και για τα εξειδικευµένα DRGs είναι για όλα τα νοσηλευτήρια τα ίδια.

Συγκεκριµένα, το ελάχιστο base rate για κανονικά ενδονοσοκοµειακά περιστατικά ανά νοσηλευτήριο ανέρχεται στα €2.900, ενώ για τα εξειδικευµένα ενδονοσοκοµειακά περιστατικά ανέρχεται στα €3.500.

Το κάθε νοσηλευτήριο µπορεί να αυξήσει τα ελάχιστα Base Rate µέχρι 25% µε βάση τη βαθµολογία του στα ποιοτικά κριτήρια.

Επιπρόσθετα, των δύο προαναφερθέντων, το Base Rate σε όλα τα νοσηλευτήρια για όλες τις µονάδες που αφορούν γέννες καθορίζεται στις €3.400.

Ανάµεσα στις αλλαγές του τρόπου αµοιβής περιλαµβάνονται και τα περιστατικά των ΤΑΕΠ που καταλήγουν ως ενδονοσοκοµειακά περιστατικά. Αυτά θα αµείβονται µε το µέγιστο ποσό €3.480 για κανονικά περιστατικά ή του συµφωνηµένου base rate του νοσηλευτηρίου για κανονικά ενδονοσοκοµειακά περιστατικά, όπως θα υπολογίζεται µε βάση τα ποιοτικά κριτήρια.

Εξειδικευµένα ενδονοσοκοµειακά περιστατικά θα αµείβονται µε µέγιστο ποσό €4.440 ή βάσει του συµφωνηµένου base rate του νοσηλευτηρίου για εξειδικευµένα ενδονοσοκοµειακά περιστατικά, όπως υπολογίζεται µε βάση τα ποιοτικά κριτήρια.

Το µέγιστο ποσοστό των περιστατικών ΤΑΕΠ, τα οποία θα καταλήγουν σε ενδονοσοκοµειακά περιστατικά DRGs, στο ίδιο ή σε άλλο νοσηλευτήριο και θα αµείβονται µε τα πιο πάνω base rates δεν µπορεί να υπερβεί το 15% των περιστατικών του ΤΑΕΠ.

Ο υπολογισµός της αµοιβής των µονάδων για περιστατικά που προέρχονται από ΤΑΕΠ, όπως καθορίζεται πιο πάνω, θα εφαρµοστεί για περίοδο έξι µηνών και θα επαναξιολογηθεί από κοινού µε τα εµπλεκόµενα νοσηλευτήρια στη βάση των πραγµατικών αποτελεσµάτων των πρώτων έξι µηνών.

Η µέγιστη τυχόν µείωση µεταξύ των συνολικών εσόδων κάθε νοσηλευτηρίου, τα οποία υπολογίζονται µε βάση τη νέα µέθοδο αµοιβής για τους πραγµατικούς όγκους για το 2022, σε σχέση µε τα πραγµατικά έσοδα του νοσηλευτηρίου για το 2022 µε βάση την υφιστάµενη µέθοδο αµοιβής, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5%. Σε περίπτωση που η εν λόγω µείωση είναι µεγαλύτερη του 5%, ο αριθµός των συµφωνηµένων µονάδων του νοσηλευτηρίου για κανονικά ή/και εξειδικευµένα DRGs θα αυξηθεί ανάλογα, έτσι ώστε η µείωση να µην υπερβαίνει το 5%.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΟΚΥπΥ

Στα ποιοτικά κριτήρια συµπεριλαµβάνονται η κατηγορία του νοσηλευτηρίου, η διαπίστευση του νοσηλευτηρίου, η ποιότητα έκδοσης του εξιτηρίου στη βάση κατευθυντήριων οδηγιών που θα καθορίσει ο Οργανισµός, η εµπειρία του ασθενούς, το προφίλ του ασθενούς, δηλαδή η ηλικία του και άλλα χαρακτηριστικά, το ποσοστό ασθενών µε πολλαπλές συννοσηρότητες, το ποσοστό ασθενών άνω των 80 ετών, το ποσοστό παθολογικών περιστατικών, η παροχή πληροφοριών αναφορικά µε συγκεκριµένους ∆είκτες Ασφάλειας και Ποιότητας στη βάση προτύπου, όπως αυτά θα καθοριστούν από τον ΟΑΥ.

Σε ό,τι αφορά τον ΟΚΥπΥ, οι διαφορές µε τον ΟΑΥ ήταν περισσότερες απ’ ό,τι αναµένετο και εν τέλει οι δύο πλευρές κατέληξαν σε µια προσωρινή τετράµηνη σύµβαση. Η συµφωνία συµπεριλαµβάνει και την καταβολή 30 εκατ. ευρώ προς τον ΟΚΥπΥ για υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος.

Αποφασίστηκε επίσης οµάδα εργασίας να προχωρήσει στη µελέτη και στον καθορισµό αποζηµιώσεων που θα λαµβάνει ο ΟΚΥπΥ. Ειδικότερα να καθοριστούν οι αποζηµιώσεις για τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ΟΚΥπΥ που αφορούν το γενικό οικονοµικό συµφέρον.

Πάντως, όπως µας ανέφερε ο διευθυντής του ΟΑΥ, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, θα υπάρξει στη συνέχεια το περιθώριο να δουν και οι δύο πλευρές τι µπορεί να αλλάξει.

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, ο ΟΚΥπΥ είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για τον νέο τρόπο αποζηµίωσης των νοσηλευτηρίων, αφού εκτιµάται ότι θα µειωθούν τα εισοδήµατά του κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, υπενθυμίζεται ότι από τη νέα σύµβαση έχει αφαιρεθεί το επιπρόσθετο 10% που υπήρχε για υπηρεσίες των δηµοσίων νοσηλευτηρίων που δεν προσφέρονται από τον ιδιωτικό τοµέα.

Ο ΟΚΥπΥ προτάσσει το γεγονός ότι µεσολάβησε η πανδηµία του κοροωοϊού, αλλά και το γεγονός ότι ο ρόλος των δηµοσίων νοσηλευτηρίων είναι άλλος. Πάντως, ο ΟΑΥ φέρεται διατεθειµένος να καλύψει ποσά για υπηρεσίες που θα δικαιολογηθούν από πλευράς ΟΚΥπΥ.