Μεγάλη Επιτυχία του Ινστιτούτου Κύπρου, με Πέντε Ερευνητικές Προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Marie Skłodowska-Curie Actions”

Την αναγνώριση και το σημαντικό ρόλο του Ινστιτούτου Κύπρου, ως Περιφερειακού Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας, επιβεβαιώνει η εξασφάλιση χρηματοδότησης πέντε ερευνητικών προτάσεων, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα αξιολόγησης στην εξαιρετικά ανταγωνιστική δράση «Marie Skłodowska-Curie» (MSCA) του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις πέντε, από τις έξι συνολικά προτάσεις που υποβλήθηκαν, και στις οποίες συμμετέχουν ερευνητές του Ινστιτούτου Κύπρου, αποτελεί άλλο ένα επίτευγμα, μιας σειράς επιτυχημένων αποτελεσμάτων εξασφάλισης χρηματοδότησης από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το πρόγραμμα «Marie Skłodowska-Curie Actions» στοχεύει να βοηθήσει στην οικοδόμηση της Ευρώπης πάνω στους πυλώνες της έρευνας και της καινοτομίας, επενδύοντας παράλληλα στη μακροπρόθεσμη σταδιοδρομία εξεχόντων ερευνητών. Η δράση MSCA επιδιώκει την εφαρμογή διδακτορικών προγραμμάτων διαμέσου συνεργασιών ερευνητικών ιδρυμάτων από ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία εργάζονται πάνω σε διεπιστημονικούς τομείς, αλλά και διαμέσου της εκπαίδευσης υποψηφίων διδακτόρων υψηλής εξειδίκευσης.

Παράλληλα, η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των ερευνητών, αλλά και την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης απασχόλησής τους. Τα εν λόγω διδακτορικά προγράμματα θα ανταποκρίνονται στις κατάλληλα προσδιορισμένες ανάγκες σε διάφορους τομείς έρευνας και καινοτομίας, θα προβάλουν τους ερευνητές στον ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό τομέα, και θα προσφέρουν ερευνητική κατάρτιση, καθώς και επικοινωνιακές δεξιότητες σχετικές με την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη απασχόληση.

Οι προτάσεις που εξασφάλισαν χρηματοδότηση είναι:

CLOUD Doctoral Network” (CLOUDDOC) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Κέντρο Αριστείας Κλιματικής και Ατμοσφαιρικής Έρευνας (CARE-C) του ΙΚυ, και αναμένεται να επικεντρωθεί στη μελέτη υπό ελεγχόμενων εργαστηριακών συνθηκών της χημείας οξείδωσης, του πυρήνα του αερολύματος και της ανάπτυξης, που είναι υπεύθυνες για το σχηματισμό σωματιδίων αερολύματος στις κρύες περιοχές της ατμόσφαιρας. Από πλευράς ΙΚυ, συντονιστής του προγράμματος θα είναι ο Αναπλ. Καθ. Θεόδωρος Χριστούδιας, με το πρόγραμμα να συντονίζεται από το Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι η Αυστρία, η Κύπρος, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ελβετία.

Advanced Computing, Quantum Algorithms, and Datadriven Approaches for Science, Technology, and Engineering” (AQTIVATE) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) του ΙΚυ, με στόχο να προσφέρει ένα διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δεκαπέντε υποτρόφους, οι οποίοι θα εξειδικευτούν στη χρήση υπολογιστών υψηλής απόδοσης, στην ανάπτυξη κλιμακωτών αλγόριθμων και προσεγγίσεων μηχανικής μάθησης, αλλά και στην εξερεύνηση των κβαντικών υπολογισμών με εφαρμογή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη φυσική, τη μηχανική και τη βιολογία. Από πλευράς ΙΚυ, συντονίστρια του έργου είναι η Διευθύντρια του CaSToRC, Καθηγήτρια του ΙΚυ και του Παν. Κύπρου,  Κωνσταντία Αλεξάνδρου, με το ερευνητικό πρόγραμμα να συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η Κύπρος, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Σουηδία.

Combination Therapy for the Treatment of Metastatic MELanOma Using MAgnetic NanoparticlES” (MELOMANES) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) του ΙΚυ, και εστιάζει σε υπολογιστικές και in silico προσεγγίσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη κατανόηση από πειραματικά σύνολα δεδομένων, και στη διευκόλυνση της δημιουργίας στατιστικά σημαντικών σχέσεων μεταξύ των μετρούμενων προφίλ βιολογικής δραστηριότητας των συζεύξεων Fe@CNT και των φυσικών, χημικών και άλλων ιδιοτήτων τους, είτε μετρούμενες πειραματικά, είτε υπολογισμένων από τη δομή των συζεύξεων. Από πλευράς ΙΚυ το πρόγραμμα συντονίζει ο Καθ. Βαγγέλης Χαρμανδάρης (ERA Chair), με το πρόγραμμα να συντονίζεται από το Centre National de la Recherche Scientifique. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι η Αυστρία, η Κύπρος, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Multisensory Solutions for Increasing Humanbuilding Resilience in Face of Climate Change” (MuSIC) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων (EEWRC) του ΙΚυ. Στόχος του προγράμματος είναι να καταστήσει περισσότερο λειτουργικούς και βιώσιμους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ενός κτιρίου, καθώς και να παρέχει συστήματα διαχείρισης πόλεων με επιστημονικά σύνορα παθητικού και υβριδικού σχεδιασμού κτιρίων. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα αναμένεται να παρέχονται πιο βιώσιμα, προβλεπτά και αποδεκτά περιβάλλοντα και λύσεις στις μελλοντικές γενιές για την αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Αυτό θα καταστεί δυνατό με την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας πολυαισθητηριακών και πολυδιάστατων λύσεων σχετικών με την έρευνα και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Συντονιστής του προγράμματος από πλευράς ΙΚυ είναι ο Καθ. Salvatore Carlucci, με το έργο να συντονίζεται από το Universitätsklinikum Aachen. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι το Βέλγιο, η Κύπρος, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Σερβία, η Ισπανία και η Ολλανδία.

Towards Competitive, Reliable, Safe and Sustainable Concentrated Solar Power (CSP) Plants” (TOPCSP) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν το Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων (EEWRC) και το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) του ΙΚυ. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη συγκέντρωση της ηλιακής ενέργειας (CSP) με την αποθήκευση θερμικής ενέργειας (TES), η οποία είναι μια βασική τεχνολογία για την υποστήριξη της μετάβασης σε ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Το έργο TOPCSP θα περιλαμβάνει ερευνητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη μείωση του κόστους των υφιστάμενων εγκαταστάσεων CSP, στην αύξηση της θερμοκρασίας των μέσων μεταφοράς θερμότητας της επόμενης γενιάς εγκαταστάσεων CSP, στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών μπλοκ ισχύος, στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της εγκατάστασης και στην αυτοματοποίηση του σχεδιασμού βασικών εξαρτημάτων, όπως οι δέκτες, χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις Τεχνητής Νοημοσύνης. Συντονιστές του ερευνητικού προγράμματος από πλευράς ΙΚυ είναι ο Καθ. Manuel Jesus Blanco (ERA Chair) και ο Επίκουρος Καθ. Μιχάλης Νικολάου.Το ερευνητικό πρόγραμμα συντονίζεται από το Universidad Carlos III de Madrid, και οι συμμετέχουσες χώρες είναι το Βέλγιο, η Κύπρος, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Ισπανία.