Ινστιτούτο Κύπρου: Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές

Ινστιτούτο Κύπρου: Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές

επιπέδου Μάστερ 2022-2023

Το Ινστιτούτο Κύπρου προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023 στους ακόλουθους κλάδους:

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κύπρου διατηρεί μικρό αριθμό φοιτητών επιπέδου Μάστερ, τους οποίους ενσωματώνει πλήρως στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση με τη χρήση των πιο πρόσφατων μεθόδων και τεχνικών, να έχουν πρόσβαση σε υπερσύγχρονες υποδομές και να διεξάγουν έρευνα με διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές ομάδες. Απόφοιτοι των προγραμμάτων μας κατέχουν ήδη θέσεις στον ακαδημαϊκό́ χώρο και στη βιομηχανία, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το Ινστιτούτο Κύπρου θα προσφέρει ακαδημαϊκές υποτροφίες με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία, τα προσόντα και το ενδιαφέρον για το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό κλάδο. Η γλώσσα διδασκαλίας των προγραμμάτων είναι η Αγγλική, και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα μας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι η 1η Απριλίου 2022. Η τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης (μόνο για άτομα που δεν χρειάζονται φοιτητική βίζα) είναι η 3η Ιουλίου, 2022. Θα δοθεί προτεραιότητα, κατά την εξέταση των αιτήσεων για υποτροφία στους υποψήφιους που θα υποβάλλουν αίτηση έως την 1η Απριλίου, 2022.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε αίτηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cyi.ac.cy  ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή και τηλεφωνικώς στο +357 22208614.

Τα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και είναι σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Δεύτερου Κύκλου σπουδών της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Process Second Cycle Degree Guidelines).