Αντιδράσεις ΠΑΣΥΝΜ προς ΟΑΥ για προκήρυξη θέσεων στην κλίμακα Α5-7-8

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) με ανοικτή επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) αναφέρεται στην προκήρυξη πέντε κενών θέσεων επαγγελματιών υγείας στη κλίμακα Α5-7-8 σημειώνοντας ότι θεωρεί «ακατανόητη και απαράδεκτη την υποβάθμιση των μισθολογικών απολαβών των επαγγελματιών υγείας στον ΟΑΥ» και καλεί όπως γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

Επισημαίνει ότι η νοσηλευτική ως επάγγελμα έχει καταταχθεί στην πανεπιστημιακή επιστημονική βαθμίδα αμοιβών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή στην κλίμακα Α8–10–11 ενώ η δομή των νοσηλευτών Α5-7-8 έχει κατηγοριοποιηθεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ως «φθίνουσα δομή».

Τονίζει ότι σήμερα οι ασκούντες τα επαγγέλματα της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής στη Δημοκρατία είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Σημειώνει ότι το κύρος ενός επαγγέλματος καθορίζεται από την υπόσταση της νομικής κατοχύρωσης του, το σαφώς προκαθορισμένο και αυτόνομο σώμα επιστημονικής γνώσης του, τη συστηματικότητα και τον έλεγχο της εκπαίδευσης και άσκησης του, καθώς και τις ανάλογες με το επίπεδο εκπαίδευσης μισθολογικές απολαβές των επαγγελματιών που το ασκούν.
 
«Πιστεύουμε ότι η προκήρυξη των θέσεων στη κλίμακα Α5-7-8 καταστρατηγεί σωρεία θεμελιωδών αρχών της χρηστής διοίκησης όπως τη νομιμότητα, την ισότητα, την αμεροληψία και την αναλογικότητα, όπως αυτές προνοούνται από το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο 158(1) του 1999», προστίθεται.

Ο ΠΑΣΥΝΜ επιφυλάσσεται του παντός νόμιμου δικαιώματος του, για τη διαφύλαξη του κύρους της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής μέσα από τη δίκαιη, ισόνομη και ισότιμη μεταχείριση τους.