Το Τμήμα Περιβάλλοντος συνεχίζει την εκστρατεία επιθεωρήσεων ελέγχου συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, στο πλαίσιο της οποίας προβαίνει σε επιθεωρήσεις και ελέγχους σε εργοτάξια σε παγκύπρια βάση. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Κανονισμούς του 2023, οι παραγωγοί Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ)/εργολήπτες που δεν διατηρούν Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ είναι υπόχρεοι να συμμορφώνονται με μία σειρά υποχρεώσεων, όπως το να συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΚΚ και να εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα που παράγουν διατίθενται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης ΑΚΚ, με τις οποίες τηρούν γραπτή συμφωνία συνεργασίας για την ορθή διαχείρισή τους.

Θα πρέπει επίσης πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών να ενημερώνουν το συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΚΚ και τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, για την έναρξη εργασιών και να ετοιμάζουν και να διατηρούν στο εργοτάξιο επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης ΑΚΚ το οποίο να έχει ελεγχθεί και να φέρει σφραγίδα του συλλογικού συστήματος διαχείρισης ΑΚΚ στο οποίο συμμετέχουν. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι επιθεωρητές/επιθεωρήτριες του Τμήματος λαμβάνουν τα μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία, τα οποία περιλαμβάνουν εξώδικη ρύθμιση μέχρι €4.000 ή/και ποινική δίωξη.