ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ! Αυτούσια η Συμφωνία για το Σχέδιο Κινήτρων ΟΚΥπΥ για Ειδικούς Γιατρούς

>>> Η Συμφωνία επιτεύχθηκε μετά την αναθεωρημένη πρόταση ΟΚΥπΥ προς τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Ιατρών ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΕΣΙ

>>> Ο Βασικός Στόχος θα κατανέμεται οριζόντια σε όλους τους Ιατρικούς Λειτουργούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και θα παραχωρείται μηνιαίως (€1.850/μήνα).

Αίσια κατάληξη είχε τελικά ο διάλογος μεταξύ των συντεχνιών των κυβερνητικών γιατρών και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για το Σχέδιο Κινήτρων προς τους κυβερνητικούς ιατρούς για την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Ο «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» εξασφάλισε και παρουσιάζει στη συνέχεια, αυτούσια τη «Συμφωνία για την παροχή κινήτρων για Ειδικούς Ιατρούς και άλλες για βελτίωση της παροχής Υπηρεσιών Υγείας στον ΟΚΥπΥ».

Όπως αναφέρεται στο προοίμιο, «μέσα από διαβούλευση με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Ιατρών ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΕΣΙ, συμφωνήθηκε η παραχώρηση Σχεδίου Κινήτρων για Ειδικούς Ιατρούς των Νοσηλευτηρίων».

 • Ο Βασικός Στόχος θα κατανέμεται οριζόντια σε όλους τους Ιατρικούς Λειτουργούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και θα παραχωρείται μηνιαίως (€1.850/μήνα).

Πέραν του Βασικού Στόχου, το  ποσό θα κατανέμεται κάθετα στην Ενδιαφερόμενη Κλινική / Τμήμα  του Νοσοκομείου που παράγει τα έσοδα, ανάλογα με τα έσοδα ως το Παράρτημα Α. και μετά θα κατανέμεται ισόποσα στους ιατρούς της Κλινικής / Τμήματος.

Στα πιο πάνω έσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται έσοδα από εμπορικές ιατρικές πράξεις σε μη δικαιούχους του ΓεΣΥ από πολίτες διαμένοντες στη Δημοκρατία τα οποία εισπράττει ο ΟΚΥπΥ (π.χ. Ρώσους και Άγγλους υπηκόους διαμένοντες στην Κύπρο κτλ.). Τα ποσά αυτά αφού καθοριστούν, κατόπιν συμφωνίας, θα μπορούν να ενσωματωθούν στο Σχέδιο Κινήτρων, αναπροσαρμόζοντας αναλογικά τους Στόχους του σχεδίου και τα ποσοστά κατανομής ώστε το ποσό του Κινήτρου των €21 εκ. να λαμβάνει υπόψη και τα έσοδα αυτά άνευ επηρεασμού του οριζόντιου κινήτρου των €1.850 μηνιαίως. Νοείται ότι οποιεσδήποτε πράξεις οι οποίες αφορούν μη δικαιούχους του ΓεΣΥ, θα καταγράφονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς ώστε να υπάρχει πραγματική απεικόνιση για το ποσοστό των πράξεων οι οποίες προσφέρονται σε αυτούς.

ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Παραθέτουμε στη συνέχεια το πλήρες κείμενο της Συμφωνίας του ΟΚΥπΥ με τις συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΕΣΙ:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΚΥπΥ

Με την έναρξη λειτουργίας του ΓεΣΥ  και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας θα πρέπει να δημηουργήσει τέτοια έσοδα που να τον καθιστούν οικονομικά βιώσιμο, μέσα από διαβούλευση με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Ιατρών ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΕΣΙ, συμφωνήθηκε η παραχώρηση Σχεδίου Κινήτρων για Ειδικούς Ιατρούς των Νοσηλευτηρίων, με τις ακόλουθες πρόνοιες:

Α. Σχέδιο Κινήτρων για Ειδικούς Ιατρούς

Α.1 Σε ετήσια  βάση (2021)

Σε ετήσια βάση, ο υπολογισμός των κινήτρων έγινε στη βάση των υπολογιζόμενων /αναμενόμενων εσόδων από τον ΟΑΥ για εξωνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. Για το σκοπό αυτό έχουν  τεθεί 3 (τρία) Επίπεδα Στόχων όπως τούτο περιγράφεται στο Παράρτημα Α και στον όρο Α.1.3 πιο κάτω (Βασικός Στόχος – Αυξημένος – Επιπρόσθετος) .

Ο Βασικός Στόχος θα κατανέμεται οριζόντια σε όλους τους Ιατρικούς Λειτουργούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και θα παραχωρείται μηνιαίως (€1.850/μήνα). Το πιο πάνω ποσό αντιστοιχεί στο κίνητρο για την επίτευξη 100% του Βασικού Στόχου. Επειδή, η παρούσα Συμφωνία αναφέρεται σε κίνητρα, με τη λήξη της Συμφωνίας, η μη επίτευξη του βασικού στόχου, θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης για αναπροσαρμογή του στόχου κατά τη σύναψη της νέας Συμφωνίας.

Πέραν του Βασικού Στόχου, το  ποσό θα κατανέμεται κάθετα στην Ενδιαφερόμενη Κλινική / Τμήμα  του Νοσοκομείου που παράγει τα έσοδα, ανάλογα με τα έσοδα ως το Παράρτημα Α. και μετά θα κατανέμεται ισόποσα στους ιατρούς της Κλινικής / Τμήματος.

H Ειδική Επιτροπή Κινήτρων όπως αυτή καθορίζεται στο Σημείο Γ πιο κάτω θα καθορίσει ποιοτικούς δείκτες και θα καθοριστεί ο τρόπος που θα εφαρμόζονται και πως θα επηρεάζουν την κατανομή του κάθετου κινήτρου στους ιατρούς των κλινικών.

Σημ1: Σε περίπτωση υγειονομικής κρίσης όπου τα δημόσια νοσηλευτήρια λόγω εκτάκτου ανάγκης δεν θα έχουν έσοδα ή θα παρουσιάζουν μειωμένα έσοδα, θα γίνεται αναλογικά αναπροσαρμογή του στόχου με βάση τα ισχύοντα διατάγματα.

 • Ορισμός Εσόδων

Η αναφορά σε Έσοδα πιο πάνω αναφέρεται στα πραγματικά έσοδα που εισπράττει ο ΟΚΥπΥ από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για την παροχή Εξωνοσοκομειακής και Ενδονοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας από Ιατρούς που Συμμετέχουν στο Σχέδιο Κινήτρων.

Σημ 1::

 1. Σημειώνεται επίσης ότι στα πιο πάνω έσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα των ΤΑΕΠ (οι Ιατροί των ΤΑΕΠ συμμετέχουν στο Σχέδιο όσον αφορά το οριζόντιο κίνητρο), αφού στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν χρεώσεις προς τον ΟΑΥ. Από τα έσοδα του ΟΚΥπΥ από τα ΤΑΕΠ τα οποία θα εξασφαλισθούν κατόπιν συμφωνίας με τον ΟΑΥ, θα δίδεται κίνητρο στους Ιατρούς των ΤΑΕΠ, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 6.

 Σημ 2: Εξαιρούνται οποιαδήποτε έσοδα τα οποία είναι συνδεδεμένα με άλλο σχέδιο κινήτρων (Πιλοτικό) καθώς και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Για τους Παιδίατρους, θα συσταθεί  ειδική επιτροπή με τη συμμετοχή του ΟΚΥΠΥ, των Διευθυντών των Κλινικών και εκπροσώπους των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Ιατρών,  για οριστικοποίηση της οργάνωσης των Κλινικών και τον καθορισμό του ρόλου τους μέσα στα πλαίσια του ΓεΣΥ (Προσωπικοί και Ειδικοί Ιατροί).

 • Επέκταση Κινήτρου (Επιπρόσθετος Στόχος)

Σε περίπτωση που τα πιο πάνω έσοδα υπερβούν συνολικά τον Αυξημένο Στόχο των €305 εκ. (ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής φροντίδας) όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Α ή υπερβούν τα αυξημένα έσοδα σε περίπτωση που ο Αυξημένος Στόχος αναπροσαρμοστεί για να συμπεριληφθούν τα έσοδα από τα ΤΑΕΠ ή/και από άλλες εμπορικές ιατρικές πράξεις (σύμφωνα με την Σημείωση 1 στη παράγραφο Α.1.2 πιο πάνω), θα ισχύει κίνητρο 9% επί των επιπρόσθετων εσόδων που θα κατανεμηθεί αναλογικά στις κλινικές και ισόποσα στους γιατρούς των κλινικών αυτών.

 • Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει όλους τους Ιατρούς  που υπηρετούν  ή θα υπηρετούν (άνευ επηρεασμού του οριζόντιου κινήτρου των €1.850 μηνιαίως) στη Δευτεροβάθμια και  Τριτοβάθμια  φροντίδα του ΟΚΥπΥ , συμπεριλαμβανομένων και  των υπηρετούντων των ΤΑΕΠ.
 • Οροφή στις Αμοιβές των Ειδικών Ιατρών

Τίθεται οροφή στο μέγιστο εισόδημα Ειδικού Ιατρού (εξαιρουμένων των εισφορών εργοδότη) σε €250.000 σε ετήσια βάση. Εξαιρέσεις μόνο σε περίπτωση έγκρισης από το ΔΣ του Οργανισμού.

 • Ιατροί των ΤΑΕΠ

Οι Ιατροί των ΤΑΕΠ θα παίρνουν το οριζόντιο κίνητρο των €1.850 μέσα από το αναφερόμενο Σχέδιο, αλλά δεν θα συμμετέχουν στο κάθετο κίνητρο. Επιπρόσθετα του οριζόντιου κινήτρου, ο κάθε Ιατρός θα λαμβάνει κίνητρο ίσο με €840 με βάση εσόδων €30 εκατομμυρίων (2,35%), που δεν θα συνυπολογίζονται στα έσοδα του πιο πάνω Σχεδίου, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε άλλου επιδόματος (Σύνολο απολαβών €2.690). Επειδή, η παρούσα Συμφωνία αναφέρεται σε κίνητρα, με τη λήξη της Συμφωνίας, η μη επίτευξη του στόχου (€30 εκατομμύρια), θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης για αναπροσαρμογή του στόχου κατά τη σύναψη της νέας Συμφωνίας.

 Χρόνος Καταβολής

Το οριζόντιο κίνητρο €1.850 θα καταβάλλεται μηνιαίως από 1 Ιουνίου 2020.  Το κάθετο κίνητρο θα υπολογίζεται και θα πληρώνεται κάθε 4 μήνες, στους υπηρετούντες  την περίοδο  πληρωμής,, όπως αυτό θα καθορισθεί και θα συμφωνηθεί από την Ειδική Επιτροπή Κινήτρων.

 • Διάρκεια

Η Παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από  την ημερομηνία υπογραφής της και παραμένει σε ισχύ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021  ή μέχρι να υπογραφεί νέα Συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Οι όροι του Σχεδίου Κινήτρων θα επαναξιολογηθούν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Α2. 2019-2020

 1. Περίοδος 1η Ιουνίου 2020 – 31 Αυγούστου 2020

Για την περίοδο από 1η Ιουνίου 2020 – 31 Αυγούστου 2020 θα παραχωρηθεί κίνητρο  σε όλους τους  Ιατρικούς  Λειτουργούς που Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κινήτρων ποσού  €1.850 το μήνα.

Για την πιο πάνω περίοδο, θα πρέπει εντός του Ιουνίου 2020 , να εγγραφούν όλοι οι ΕΙ στο ΓεΣΥ όσον αφορά την Ενδονοσοκομειακή Φροντίδα, και να τύχουν σχετικής προσωπικής εκπαίδευσης στη χρήση του λογισμικού του ΓεΣΥ.

Παράλληλα οι Διευθύνσεις εκάστου Νοσηλευτηρίου  θα πρέπει να  διασφαλίσουν την ομαλή ρύθμιση εκάστης κλινικής και τη σωστή οργάνωση του εργασιών της κλινικής, ώστε να υπάρχει μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της.

Ο ΟΚΥΠΥ θα εκπαιδεύσει το προσωπικό στη χρήση του λογισμικού, στη φιλοσοφία των DRG και θα φροντίσει να παρέχει στους ιατρούς αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να ασκούν το έργο τους.

 • Περίοδος 1η Σεπτεμβρίου 2020 – 31 Δεκεμβρίου 2020

Θα ισχύσει το Πρόγραμμα Κινήτρων που περιγράφεται στο Α1, για την πιο πάνω περίοδο κατ΄ αναλογία των 4/12  στην επίτευξη στόχων (Βασικού-Αυξημένου-Επιπρόσθετου),  χωρίς να επηρεάζεται το ποσό του οριζόντιου κινήτρου (€1.850/μηνιαίως) και του ποσοστού του κάθετου κίνητρου

 •  Περίοδος 1η Ιουνίου 2019 – 31 Μαίου 2020 Εξωνοσοκομειακή Φροντίδα

Για την περίοδο αυτή θα εφαρμοστεί το κίνητρο σύμφωνα με το Α.1 για τα ποσά που αφορούν την Εξωνοσοκομειακή Φροντίδα και η  κατανομή του ποσού κινήτρου για σκοπούς ευκολίας, θα μοιραστεί κατά 60% σε όλους τους ΕΙ ισόποσα και κατά 40% στους ιατρούς των κλινικών που δημιούργησαν τα έσοδα. Τα ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί (για την περίοδο 1 Ιουνίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019) από το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Κινήτρων για την εξωνοσοκομειακή φροντίδα θα συνυπολογισθούν.

Β. Ποιοτικά Κριτήρια

Τα δύο μέρη δεσμεύονται όπως συσταθεί Ειδική Επιτροπή όπως ορίζεται πιο κάτω  για καθορισμό δεικτών αξιολόγησης του Προγράμματος και καθορισμού ποιοτικών κριτηρίων  για σκοπούς υλοποίησης του Σχεδίου.

Γ. Σύσταση Ειδικής Επιτροπής

Στην  Ειδική Επιτροπή, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ,  των συντεχνιών και του Υπουργείου Υγείας (αν χρειάζεται) ως παρατηρητή,  και  θα εξετάζει θέματα που αφορούν το πιο πάνω Σχέδιο Κινήτρων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου κατανομής του ποσού που θα καταβάλλεται κάθετα, εφαρμόζοντας ποιοτικά κριτήρια που θα καθορίσει.

Δ. Μη Οικονομικά Κίνητρα 

Τα δύο μέρη δεσμεύονται όπως εντός  εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Παρούσας Συμφωνίας να συνεχίσουν το διάλογο  για ολοκλήρωση των δομών των δημοσίων νοσηλευτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης νοσηλευτηρίων καθώς και των δεδομένων που θα διαμορφωθούν με την έναρξη του ΓεΣΥ.

Παράλληλα τα δύο μέρη αποδέχονται ότι η /εκπαίδευση κρίνεται εκ των ων ουκ  άνευ , και ο ΟΚΥπΥ θα πρέπει να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση για την εκπαίδευση των Ιατρικών Λειτουργών.

 Νοείται περαιτέρω ότι τα δύο μέρη θα καθορίσουν σαφή χρονοδιάγραμμα για  επίλυση οποιωνδήποτε  άλλων θέματα (π.χ. Σύσταση Ταμείου Προνοίας, Ενεργοποίηση Επιστημονικών Επιτροπών στις Διευθύνσεις όπως τούτα προνοούνται από τον Περί  Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ).    

 • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΙΝΗΤΡΑ.

                              26 Ιουνίου 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εταιρία ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΓΝΩΣΗ ΛΤΔ. * Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια της εταιρείας που εκδίδει τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π. με αναφορά στην πηγή: www.iatrikostypos.com.cy / www.ygeia-press.com * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π.