Του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Δαμιανού

Φέτος συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο. Αυτή η κοινωνική κατάκτηση  αντιπροσωπεύει τη δέσμευση μας για ένα υγιές και δίκαιο σύστημα υγείας που εξυπηρετεί όλους τους πολίτες. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη βελτίωση και την ενίσχυση του, προσφέροντας φροντίδα σε κάθε άνθρωπο στη χώρα μας.

Αυτό το σημαντικό ορόσημο αντιπροσωπεύει βέβαια πολλά περισσότερα από μια απλή επέτειο. Αποτελεί μια σπουδαία μεταρρύθμιση για την υγεία και το καλό των πολιτών.

Το ΓεΣΥ αντιπροσωπεύει το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου για πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονομικής θέσης. Πρόκειται για ένα σύστημα που βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην ανθρωπιά, προσφέροντας προστασία και φροντίδα σε κάθε πολίτη.

Η υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και η ύπαρξη ενός λειτουργικού και προσβάσιμου συστήματος υγείας  είναι ουσιώδης για την ευημερία της κοινωνίας. Επιπλέον ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας συμβάλλει στην πρόληψη των ασθενειών, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και στη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας της κοινωνίας.

Το Υπουργείο Υγείας θέτοντας τον ασθενή και τα δικαιώματά του, καθολικά στο επίκεντρο της πολιτικής του και στα πλαίσια του εποπτικού του ρόλου προβαίνει σε συστηματική αξιολόγηση του συστήματος υγείας  προκειμένου να διασφαλιστεί αδιάληπτα η βελτιστοποίηση του, αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του.

Μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί η διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών  υγείας,  απότοκο της θετικής ανταπόκρισης των παρόχων υγείας και προμηθευτών ιατραφαρμακευτικών προϊόντων, προσδίδοντας σημαντική βελτίωση στη προσβασιμότητα και διευρύνοντας ουσιαστικά την γκάμα των υπηρεσιών και προϊόντων.

Συγκεκριμένα η συντριπτική πλειοψηφία των ιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας έχουν επιδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον τους με τη συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή τους στο ΓεΣΥ, υποστηρίζοντας την ποσοτική και γεωγραφική επάρκεια του συστήματος σε προσωπικούς ιατρούς, περιλαμβανομένων υπηρεσιών εφημερίας, ειδικών  ιατρών, φαρμακείων, κλινικών εργαστηριών, νοσηλευτηρίων, Τμημάτων Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών, υπηρεσιών ασθενοφόρων, υπηρεσιών νοσηλευτικής, φυσιοθεραπευτικής, λογοθεραπευτικής, κλινικής διαιτολογίας, κλινικής ψυχολογίας, ποδολόγων και αποκατάστασης.

Ο συνεχής εμπλουτισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών από την έναρξη της εφαρμογής του ΓεΣΥ, έχει τύχει σημαντικής αναγνώρισης από τους ασθενείς, όπως καταδεικνύουν οι μηχανογραφημένες πλέον αναφορές  χρήσης του συστήματος.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αναντίλεκτα, χρειάζεται και διεξάγεται ο αναγκαίος έλεγχος στη χρήση του συστήματος υγείας τόσο σε ότι αφορά την αποφυγή καταχρήσεων, όσο και για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα του OAY επιτρέπει πλέον την αξιολόγηση πλειάδας δεδομένων προς την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος θα ευοδωθεί, μέσω της αξιοποίησης της αξιολόγησης της μηχανογραφημένης ιατρικής πράξης, για την τεκμηριωμένη ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης του Συστήματος και διασφάλισης της ποιότητας.

Ως τέτοιες δράσεις προκρίνονται, η διαφοροποίηση μοντέλων αποζημίωσης παρόχων στη βάση ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών απόδοσης και την προώθηση κινήτρων και αντικινήτρων όπου υπάρχει στρέβλωση της σχέσης ζήτησης – προσφοράς, καθιέρωση κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών για προληπτικές εξετάσεις (εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις) και την αξιοποίηση λογισμικών εφαρμογών για την ενίσχυση της ταχύτητας και ακρίβειας στον εντοπισμό καταχρήσεων ή/και ασυνήθιστων συμπεριφορών.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην καθιέρωση κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος, επιτρέποντας την σταδιακή ανάπτυξη και αναθεώρηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων στη βάση τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής. Η προσπάθεια αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με τη συνεισφορά του Υπουργείου Υγείας, μέσω της ανάπτυξης Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης.

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Να αναφέρω επίσης, ότι σημαντική συνεισφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΓεΣΥ, αποτελεί η απαγκίστρωση από τις αρνητικές συνέπειες της προϋπάρχουσας κατάτμησης της αγοράς φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που είχε εδραιωθεί για δεκαετίες και είχε οδηγήσει σε αποψίλωση της αγοράς, ελλείψεις και ανισότητες στην πρόσβαση.

Η μέχρι τώρα πορεία αποτιμάται ως έχουσα θετική επίπτωση στη σταθερότητα και βιωσιμότητα της, σε ότι αφορά στην επάρκεια της σε φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα επιτρέποντας τον εμπλουτισμό των προσβάσιμων για τους ασθενείς καινοτόμων επιλογών.

Ειδικότερα, τόσο στα φάρμακα, όσο και στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος σε ότι αφορά χρόνια νοσήματα όπως ο διαβήτης και των επιπλοκών του, ανοσοανεπάρκειες, θαλασσαιμία,  καρκίνος, αυτοάνοσα νοσήματα κ.ά.

Εν’ κατακλείδι η πέμπτη επέτειος του Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο είναι μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τη σπουδαιότητα αυτού του θεσμικού  οργάνου για την κοινωνία μας και να δεσμευτούμε για τη συνεχή βελτίωση και ενίσχυση του προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα υγιές και δίκαιο μέλλον για όλους τους πολίτες μας.