Σε ενέργειες για βελτίωση της εικόνας του επαγγέλματος του νοσηλευτή και της μαίας και του σεβασμού της επιστημονικής κατάρτισης των νοσηλευτών και των μαιών, καλούν την πολιτεία οι συντεχνίες που εκπροσωπούν νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες τονίζουν πως πρέπει να ληφθούν μέτρα για βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της μισθολογικής κλίμακας, καθώς και των άλλων όρων εργοδότησης μέσω συλλογικών συμβάσεων εργοδότησης.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, σχετικά με την αναφερόμενη έλλειψη Νοσηλευτικού και Μαιευτικού δυναμικού στην Κύπρο, η Ο.Ι.Υ.Κ. – Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ. – Π.Ε.Ο αναφέρουν πως η επίλυση του προβλήματος της έλλειψης νοσηλευτικού και μαιευτικού δυναμικού μπορεί να μειωθεί δραστικά με στοχευμένα μετρά τα οποία μπορεί να λάβει η πολιτεία, όπως προώθηση του επαγγέλματος στα σχολεία μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και η παροχή κινήτρων προς μαθητές, φοιτητές αλλά και στα πανεπιστήμια, έτσι ώστε να επιτευχθεί αύξηση του ενδιαφέροντος για σπουδές στους κλάδους της νοσηλευτικής και μαιευτικής. 

Σε σχέση με την συζήτηση που γίνεται για εισαγωγή νοσηλευτικού προσωπικού από τρίτες χώρες, οι συντεχνίες αναφέρουν ότι έχουν κάνει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Υπουργό Υγείας στην παρουσία και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου και έχουν αποστείλει κοινή επιστολή για το θέμα προς τον Υπουργό Υγείας, με την οποία τονίζουν ότι δεν θα γίνει αποδεκτή καμία παρέκκλιση από τα προαπαιτούμενα που τίθενται από τη νομοθεσία για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών.

Ειδικά, σημειώνει ότι το προαπαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας, πρέπει να παραμείνει στο επίπεδο γνώσης της, όπως αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, και σημειώνουν ότι η οποιαδήποτε μείωση η απάλειψη του άρθρου της νομοθεσίας που αναφέρεται στο επίπεδο γνώσης της ελληνικής θα έχει άμεσο αντίκτυπο στο παρεχόμενο επίπεδο νοσηλευτικών υπηρεσιών που παρέχεται από τα νοσηλευτήρια.

Επίσης, τονίζουν ότι «δεν θα γίνει αποδεκτή καμία παρέκκλιση από την οδηγία 2005/36/του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων». 

Παράλληλα Ο.Ι.Υ.Κ. – ΣΕΚ και Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ. – ΠΕΟ  επισημαίνουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο η εγγραφή στο Κυπριακό Μητρώο Νοσηλευτών και Μαιών ατόμων από τρίτες χώρες να λειτουργήσει ως γέφυρα για εγγραφές νοσηλευτών στην Κύπρο με τελικό προορισμό εργασίας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για παραχώρηση αδειών εργοδότησης νοσηλευτών από Τρίτες Χώρες είναι το νοσοκομείο να έχει υπογεγραμμένη και ανανεωμένη συλλογική σύμβαση εργασίας μετά από το 2023, υπογεγραμμένη από θεσμικές συντεχνίες (ΣΕΚ και ΠΕΟ), που οι όροι της συμβάσης θα ισχύουν στην ολότητα τους για το σύνολο των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων από τρίτες χώρες. 

Τέλος, εκφράζουν την ετοιμότητα για να καταθέσουν εκ νέου λεπτομερώς τις θέσεις και τις προτάσεις μας επί του θέματος.